Skip to content

REGULAMIN CMENTARZA RZYMSKOKATOLICKIEGO

PARAFII  ŚW.  ROCHA W JASIEŃCU

Cmentarz grzebalny Parafii św. Rocha w Jasieńcu jest miejscem pochówku zmarłych, wiernych Kościoła Rzymskokatolickiego. Miejsce to wyraża naszą wiarę, oczekiwanie na zmartwychwstanie ciała, nadzieję na życie wieczne oraz miłość do Boga i ludzi; będąc miejscem świętym służy sprawowaniu kultu religijnego – zgodnie z prawem Kościoła Katolickiego oraz jest chronione prawem Państwa.

Jest rzeczą słuszną i zgodną z tradycją umieszczanie na płytach nagrobnych fragmentów Pisma Świętego, słów modlitwy oraz znaków Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego Matki Najświętszej Maryi Panny. Dekorując groby kwiatami i płonącymi zniczami wyrażamy także wiarę w Życie Wieczne i Światłość Wiekuistą.

ZARZĄD CMENTARZA

§ 1

1. Zarząd cmentarza jest sprawowany przez Parafię św. Rocha w Jasieńcu, w imieniu której działa jej jednostka organizacyjna pod nazwą Biuro Cmentarza, upoważniona do wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem cmentarza, w szczególności do:

a) Zawierania umów o ustanawianie (przyznawanie) i przedłużanie prawa do grobu.

b) Potwierdzanie opieki nad grobem.

c) Wydawanie zgody na pochowanie i ekshumację zwłok, po przedstawieniu koniecznych zezwoleń innych władz.

d) Wydawania zgody na prowadzenie robót ziemnych, budowlanych, kamieniarskich (budowy, przebudowy, remonty), sadzenia lub usuwania drzew i krzewów, ustawiania przedmiotów i urządzeń trwale związanych z gruntem (np. ławek).

e) Przywracania stanu poprzedniego w razie stwierdzenia samowolnych zmian w zakresie określonym w pkt. d, oraz zmian naruszających sakralny charakter i powagę cmentarza.

f) Ustalania, pobierania opłat związanych z ustanawianiem i przedłużaniem prawa do grobu.

2. Kancelaria Biura czynna, w poniedziałki i czwartki w godz. 9–10 i 16-17, mieści się przy  ul. Wareckiej 37 , nr tel. 048 661 35 12.

  § 2

Biuro Cmentarza:

1. Prowadzi ewidencję grobów i określa sposób ich oznaczania.

2. Prowadzi ewidencje opiekunów grobów i wydaje odpowiednie zaświadczenia.

3. Ustala wysokość (cennik) opłaty z tytułu prawa do grobu, tj. do określonego miejsca (tzw. placu) wykorzystywanego jako grób lub przeznaczonego w tym celu.

4. Pobiera opłaty, potwierdza na piśmie ustanowienie (przyznanie), istnienie lub przedłużenie prawa do grobu (placu) oraz okres, za który należność została uiszczona. Umieszcza na grobach ujednolicone etykiety z numerem ewidencyjnym.

5. Biuro Cmentarza nie rozstrzyga sporów między współopiekunami grobów, a także rodziną zmarłego.

  § 3

Biuro Cmentarza odmówi zgody na pochówek, jeżeli na cmentarzu nie będzie miejsca na urządzenie grobu, oraz może odmówić zgody na pochowanie we wskazanym grobie w razie niewykazania do niego uprawnień zgłaszającego się po zgodę, a także w sytuacji sporu pomiędzy krewnymi zmarłego a opiekunem grobu, co do uprawnień pochówku zmarłego.

PRAWO DO GROBU

§ 4

1. Prawo do grobu powstaje na podstawie umowy między osobą zamierzającą urządzić grób jednocześnie z pochowaniem albo w przyszłości, a Biurem Cmentarza,

2. Pojęcie grobu murowanego obejmuje wymurowaną niszę w głąb ziemi, a ponadto grobowiec oraz nagrobek wymurowany na grobie ziemnym.

3. Prawo to jest terminowe, przyznawane na 20 (dwadzieścia) lat. Na życzenie opiekuna ulega przedłużeniu na czas oznaczony, nieprzekraczający dwudziestu lat.

4. Czas trwania prawa do grobu może być przedłużany wielokrotnie.

5. W razie nieprzedłużenia okresu trwania prawa do grobu, wygasa ono bez dodatkowego wypowiedzenia.

§ 5

1. Osoba zawierająca z Biurem Cmentarza na piśmie umowę o ustanowienie prawa do grobu staje się opiekunem grobu od chwili wpisania jej do ewidencji cmentarza i wydania poświadczenia. Dopuszczalne jest zawarcie umowy o współopiekowanie się grobem. Do praw i obowiązków współopiekunów grobu stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności rzeczy, w tym o zarządzie rzeczą wspólną.

2. Punkt poprzedni stosuje się także do odnawiania prawa do grobu.

3. Opiekę nad grobem należy potwierdzać co 5 lat.

  BUDOWA I REMONTY GROBÓW

§ 6

1. Zgoda Biura Cmentarza jest konieczna do rozpoczęcia budowy, przebudowy lub remontu grobu, nagrobka oraz grobowca w części podziemnej i naziemnej. Musi mieć formę pisemną.

2. Biuro Cmentarza może żądać pełnej informacji o zamierzonym zakresie robót i projektowanym obiekcie.

3. Biuro Cmentarza odmówi zgody na budowę, przebudowę, remont grobowców albo nagrobków, jeżeli naruszałoby to sakralny charakter cmentarza lub katolicką tradycję okazywania czci zmarłym.

4. Nie wydaje się zezwoleń na budowę, przebudowę i remont grobu, jeżeli prawo do grobu wygasło wskutek upływu terminu, na jaki zostało przyznane i nie zostało przedłużone.

ZACHOWANIE PORZĄDKU

§ 7

Podczas pobytu na cmentarzu każdy jest zobowiązany do godnego zachowania: kultury stroju, słów, nieczynienia hałasu, niepalenia tytoniu itp. Psy pozostawiamy za bramą cmentarza.

  § 9

Pracownik Biura Cmentarza lub inna upoważniona osoba wskazuje wykonawcom robót sposób transportu wszelkich materiałów i elementów konstrukcji grobów na terenie cmentarza. Wjazd wszelkich pojazdów dopuszczalny jest, w razie konieczności, tylko za zgodą Biura Cmentarza po wskazanej trasie.

 § 10

Teren cmentarza jest ogrodzony. Wstęp wolny w godzinach od świtu do zmroku. W innych godzinach dopuszcza się wstęp tylko za zezwoleniem Biura Cmentarza. 

§ 11

Opiekun grobu dba o estetyczny i bezpieczny stan grobu oraz o porządek w jego najbliższym otoczeniu, usuwa we własnym zakresie resztki dekoracji i resztki śmieci do pojemników (kontenerów) znajdujących się w pobliżu cmentarza, oraz dokonuje ich segregacji, jeżeli obowiązek taki będzie wprowadzony przez odpowiednie władze. Ustawiając elementy dekoracyjne nie powinniśmy utrudniać podobnych czynności sąsiadom oraz dojścia i obejścia sąsiednich grobów.

§ 12

Prośby o usunięcie drzew utrudniających opiekę nad grobem należy składać do Biura Cmentarza. W wypadkach wymagających zgody Burmistrza m. i gm. Warki występuje Biuro Cmentarza. Usuwanie drzew powierza się wyłącznie przedsiębiorcom zajmującym się zawodowo tego rodzaju działalnością gospodarczą. Powyższe odbywa się na koszt zainteresowanego i obejmuje również opłaty za wydanie zezwolenia przez władzę samorządową.

  § 13

Termin ustalania i potwierdzania opieki nad grobami kończy się 31 grudnia bieżącego roku.

  § 14

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01 grudnia 2016 roku.